Beni Hatırla
Evlendirme İşlemleri

Evlendirme İşlemleri

Sizleri bilgilendirmek için aşağıda görüldüğü gibi Evlendirme ile ilintili olarak geniş bir doküman hazırlanmıştır. Bu doküman içerisinde birtakım formlardan bahsedilmiştir. Bahsedilen Formlar ve örnekleri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz ve şu şekildedir. 
 

Evlenme Beyannamesi 

Resimli Nüfus Cüzdanı Örneği

Bilgi Formunu indirmek için  tıklayın

Sağlık Ocakları Listesi  tıklayın
 

 Aşağıda Yazılanları Dikkatle Okuduktan Sonra   Evlenme Beyannamesi  ve Sağlık Raporuna İlişkin Word  Formatındaki Belgelerin Yazıcınızdan Çıktısını Alarak Gerekli İşlemleri Başlatabilirsiniz.


 

MÜRACAAT

 

- Nüfus cüzdanlarının asılları ile birlikte şahsen müracaat edilecektir.

- Çiftlerden birisinin Bafra Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

- Çiftlerden   birisi  veya  her  ikisi  de  Samsun   dışında   ikamet  ediyorsa,  bağlı   bulundukları   belediyenin   Evlendirme  

  Memurluklarından  “Evlenme İzin Belgesi”  getireceklerdir.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

 1- EVLENME BEYANNAMESİ :  

Birimimizden temin edilip,   fotoğraflı olarak  2 adet doldurulup; Muhtar, Noter, Resmi Kurum Amiri veya Evlendirme Memuru tarafından onaylanacaktır.

 a) Beyannameler doldurulurken; silinti, kazıntı ve karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üzeri çizilerek, beyan sahibi tarafından düzeltilip imzalanacaktır.

b) Medeni hali; dul veya boşanmış olan kadının evlenebilmesi için, 300 gün süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre dolmamış ise, Aile Mahkemesinden “ İddet Müddetinin Kaldırılması” kararı getirilecektir.

2- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ :

 Fotoğraflı olarak 1’er adet düzenlenip; Muhtar, Noter, Resmi Kurum Amiri veya Evlendirme Memuru tarafından onaylanacaktır.

3- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ :

 Nüfus Müdürlüklerinden, onaylı olarak alınacaktır.

( 18 yaşını doldurmayanlar ve medeni hali dul olan kadınlar, vukuatlı nüfus kayıt örneği getireceklerdir.)

4- SAĞLIK RAPORU VE THALESSEMİ (AKDENİZ ANEMİSİ) TESTİ :

 Evlenmelerine engel hastalıklarının olmadığını belirten; fotoğrafı-mühürlü  sağlık raporu ve thalessemi kan alındı belgesi getireceklerdir.

 Sağlık raporu ve thalessemi testi; yalnızca Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen AÇS/AP merkezlerinden alınacaktır.

( Sağlık Ocaklarının adresleri, arka sayfada mevcuttur.)   

 

5- FOTOĞRAF :

(6’şar adet) 4’er adeti diğer belgelere gerekli olup, müracaat sırasında, 2’şer adet vesikalık fotoğraf getirilecektir. Fotoğraflar; Kılık Kıyafet Kanununa uygun, son 6 ay içinde çekilmiş, yüz ve alın kısmını tamamen gösterir şekilde olacaktır. (Fotokopi resimler kabul edilmez.)

 

EK  BİLGİLER.

YABANCI UYRUKLULAR

a) Bağlı bulunduğu konsolosluktan, Türkçe “Bekarlık Belgesi” (Evlenme Ehliyet Belgesi) alınacaktır. Bu belgede; kişinin adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve evlenmesine  engel  bir  halinin  bulunmadığı  hususunun yanı sıra

“bekar, boşanmış, dul” gibi medeni durumuda belirtilir şekilde olacak ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirilecektir. (Çok dilli ve Apostille  belgelerin tasdik mecburiyeti yoktur.)

b) Pasaport;  yeminli tercüme bürosundan, Türkçe tercümesi yaptırılarak, getirilecektir.

c) Çiftler; Türkçe bilmiyorlar ise, müracaat sırasında ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.

EVLENME YAŞI

 18 yaşını tamamlamış olanlar;  kendi iradeleri ile evlenebilirler.

 17 yaşını tamamlamış olanlar; anne-baba veya vasisinin izni ile evlenebilirler.

 -Beyanda,”yasal temsilcinin izni” bölümüne anne-baba veya vasisinin imzası ile adı-soyadı yazılarak; Muhtar, Noter veya Evl.Memuruna  onaylatılacaktır.( Yasal temsilcinin  bilgileri, nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir.)

 16 yaşını tamamlamış olanlar; Mahkeme Kararı ile evlenebilirler.

-Aile Mahkemesinden; evlenmesine izin verildiği belirtilen, hakim kararı getirilecek ve beyanda, “ yasal temsilcinin izni”

bölümüne anne-baba veya vasisinin imzası ile adı-soyadı yazılarak; muhtar, noter, veya Evl.Memuruna .onaylatılacaktır.

(Yasal temsilcinin bilgileri, nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir.)

EVLENME İZİN BELGESİ

Bafra Belediyesi sınırları dahilinde ikamet etmekte olup, izin belgesi alarak başka Belediyede nikah yaptıracak olanlar; nikah akdi yapılabilmesi için istenilen bütün belgeleri tamamlayıp, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

KIZLIK SOYADI

Evlendikten sonra, kızlık soyadını koca soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadın; Memurluğumuzca verilen 2 adet  matbu dilekçeyi, başvuru sırasında doldurması gerekmektedir.

*** Uluslar arası Aile Cüzdanı; bedeli karşılığında, Memurluğumuzdan alınacaktır.

*** Memurluğumuza verilen bütün belgeler, dolmakalem veya pilot kalemle doldurulacaktır.

*** Belirtilen günde, nikah akdine gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir ve hiçbir evrak verilmez.

 

 
I- EN ERKEN  HANGİ YAŞTA  EVLENİLEBİLİR?

 1. Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
 2. Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
 3. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

 1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
 2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
 3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
 4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
 1. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 2. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

 1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer belediye evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.
 2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.
 3. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
 4. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 
 

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Nüfus Cüzdanı kaydı Örneği (Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır.Resimli Nüfus Cüzdanı Örneği ( muhtardan onaylı) ve Nüfus Müdürlüğünden alınan Nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir.)

Evlenme Beyannamesi Evrak belediye evlendirme biriminden alınır.(İstendiği takdirde evlenme beyannamesi internet ortamından temin edilebilir). İki (2) örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir. 

İkişer Adet Vesikalık Fotoğraf :Verilecek ikişer adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir. 


Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu
 Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.Evlenme Ehliyet Belgesi Evlendirme memuru başvuranların medeni halinin belirlenmesi için ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" istenir.

Rıza Belgesi 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

 1. Evlenme Beyannamesi formunun ön tarafındaki " rıza belgesi " doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
 2. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
 3. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.


ALINAN ÜCRETLER
- Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde Belediye dışında (Otel,nikah salonu v.s.)yapılan nikahlardan 150 YTL 
- Belediyemiz düğün salonlarında yapılan nikahlardan 100 YTL ücret alınmaktadır.

Uluslar arası aile cüzdanı ( Evlenme Cüzdanı) 46TL

-         Oda Nikağı Ücreti 20 TL

-         Hafta içi Törenli Nikah  14:00 - 16:00 saatleri arasında  100TL


VII- BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE
YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğumuzdan temin edilecek formu doldurarak  başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

VIII- BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE'DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR? 

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

-        IIV-EVLENME BEYANNAMESININ YAZICIDAN ÇIKTISINI ALARAK İŞLEMLERE BAŞLAYABILIR MIYIM ?

  Evlenme Beyannamesi' ne  ilişkin forma ait çıktıları  yazıcınızdan alarak işlemlere hemen başlayabilirsiniz.

Bilgi Formunu indirmek için

 1. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.
 2. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir.
 3. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.
 4. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi'ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

 5. Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını soyadını ana ve baba adı  ve doğum tarihini  ve evlenmesine engel halinin bulunup,bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge , evlenme ehliyet belgesi kabul edilir

IX. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.     Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.      Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

X- EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?   
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

XI- EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?     
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır 
Evlendirme Müdürlüğü'nün Telefonları :